Przebieg s12

45. Kurier Gminy Puławy: Warianty przebiegu drogi ekspresowej S12 wybrane

Zakończyły się wielomiesięczne prace koncepcyjne dotyczące projektu budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom – Puławy. Konsultacje były prowadzone przez Biuro Projektów firmy Schuessler Plan Inżynierzy sp. z o.o. Niestety wnioski składane przez Gminę Puławy nie zostały uwzględnione przy opracowaniu koncepcji przebiegu drogi. Obecnie trwają prace nad w przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Zdaniem drogowców jest szansa, że nową ekspresówką w kierunku Radomia pojedziemy w 2025 r.

Prace koncepcyjne obejmowały odcinek od węzła Radom Południe – do Puław (węzeł „Bronowice”) o długości około 65 km. Droga ma mieć przekrój 2 x 2 pasy ruchu (docelowo 2 x 3 pasy ruchu). Szczegółowe mapy przebiegu wariantów drogi S12 w Gminie Puławy znajdują się na stronie: http://s12-radom-pulawy.pl/gminy/pulawy
Wybrane propozycje wariantów przebiegu drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami są efektem dwóch tur spotkań informacyjnych z mieszkańcami 10 gmin, przez które przebiegać będzie droga. I tura spotkań odbyła się w grudniu 2017 roku zaś II tura w kwietniu 2018 roku. Gmina Puławy zgłosiła szereg uwag, które niestety nie zostały uwzględnione w końcowej koncepcji przebiegu drogi. Składane wnioski pochodziły m.in. od mieszkańców okolicznych miejscowości.

Paweł Nocek

Uwagi do przebiegu drogi ekspresowej S12 zgłaszane przez Gminę Puławy:
1. Uwzględnienie ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i kołowego w istniejącym przebiegu drogi gminnej Nr 107514L Polesie. W 2019 roku na tej drodze wybudowane zostały zatoki autobusowe z peronami – 5 szt. oraz 3 perony, dlatego musi być zapewniony przejazd drogą gminną przez drogę ekspresową w miejscu przecinania się dróg. Budowa ww. zatok i peronów została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”. Ze względu na środki zewnętrzne przy budowie ww. inwestycji jej trwałość jest określana na 5 lat. Nieuwzględnienie ciągu komunikacyjnego skutkować będzie wydłużonym czasem przejazdu mieszkańców Gminy Puławy oraz wydłużeniem drogi wykonywanej przez autobus komunikacji miejskiej. Brak ww. ciągu skutkować będzie przejazdem autobusu komunikacji miejskiej przez drogi sąsiedniej gminy, na co Gmina Puławy nie wyraża zgody.
2. Zaprojektowanie drogi gminnej o szerokości 5 metrów łączącej drogę gminną Nr 107514L z drogą powiatową Nr 2520L w Wariantach A i C (po północnej stronie S12 w bezpośrednim jej sąsiedztwie) na terenach objętych zakresem opracowania. W projektowanych wariantach ww. droga ma 3,5 metra szerokości i nie łączy się z drogą gminną Nr 107514L (doprojektowanie odcinka długości ok. 520 metrów przy Wariancie A i długości ok. 420 metrów przy Wariancie C). Rozwiązanie to pozwoli na przekierowanie ruchu kołowego z Leokadiowa i Smogorzowa do projektowanego węzła i odciążenie ruchu drogowego przez miejscowości w kierunku Puław.
3. W związku z przebudową węzła Bronowice zaprojektowanie zbiorników zbierających wodę deszczową w odpowiedniej liczbie i w taki sposób, żeby przyjmowały całą wodę deszczową z węzła oraz maksymalnie z głównej jezdni trasy S12 (bez możliwości zrzutu do rzeki Klikawki i spływu do wód gruntowych). Uniemożliwić powierzchniowy spływ wody deszczowej na użytki zielone. Doświadczenia z 2014 roku wskazują, że lokalne nadmierne opady deszczu w tym rejonie, powodują zlewnię wód do Klikawki. W dalszej konsekwencji woda występuje z koryta rzeki, zalewa pola uprawne i podchodzi pod domostwa.
4. Zaprojektowanie w Leokadiowie skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym (droga powiatowa Nr 2520L z projektowaną drogą wojewódzką) w Wariancie A.
5. Zaprojektowanie drogi gminnej o szerokości 5 metrów po północnej stronie trasy S12 od Anielina do tunelu pod obecną drogą DK12 w Bronowicach na terenach objętych opracowaniem w celu umożliwienia alternatywnego dojazdu mieszkańców do Puław przez węzeł Bronowice. Brak węzła, o który Gmina Puławy niejednokrotnie wnioskowała, przyniesie bardzo negatywne skutki dla mieszkańców i przedsiębiorców z naszej gminy.
6. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puławy oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Anielin – Leokadiów – Zarzecze, w sąsiedztwie DK12 wyznaczone są tereny przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości. Wskazane jest, by przy projektowaniu trasy S12 na terenach objętych zakresem opracowania, uwzględnić projektowanie dróg gminnych o szerokości co najmniej 5 metrów, uwzględniając odpowiednie parametry drogi dla pojazdów ciężarowych, które zapewniają dostęp do tych nieruchomości.