IMG 20200409 121834 mały

46. Kurier Gminy Puławy: Fundusz Sołecki w Gminie Puławy

Od 2018 r. Gmina Puławy realizuje zadania, które Sołectwa mogą zgłaszać do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego. Każde z 29 Sołectw ma przyznaną kwotę, która wynika przede wszystkim z ilości mieszkańców danej miejscowości. W miesiącach sierpień i wrzesień Sołtysi organizują Zebrania Wiejskie, w których pełnoletni mieszkańcy miejscowości mogą wziąć udział i w trakcie głosowania zadecydować na jakie zadania w kolejnym roku będą przeznaczone dostępne środki finansowe. W ramach Funduszu Sołeckiego można zrealizować przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Ponadto dwie lub więcej miejscowości mogą wspólnie realizować zadania, czego przykładem w 2021 r. są: Gołąb, Matygi i Wólka Gołębska.

W 2020 r. ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano:

 • montaż nowych wiat przystankowych w Anielinie;
 • wykonanie chodnika i wjazdu z kostki brukowej na terenie OSP w Bronowicach;
 • posadzki epoksydowej w strażnicy OSP w Gołębiu;
 • ogrodzenia budynku OSP w Kowali oraz szamba przy strażnicy OSP w Łęce;
 • wymianę części dachu na strażnicy OSP w Dobrosławowie;
 • doposażenie OSP w Górze Puławskiej i Opatkowicach w sprzęt i wyposażenie do zapewnienia gotowości bojowej;
 • zakup tablic ogłoszeniowych dla Góry Puławskiej i Gołębia;
 • budowę siłowni zewnętrznej w Janowie i doposażenie siłowni w Tomaszowie;
 • wykonanie oświetlenia drogowego w Jaroszynie, Piskorowie, Wólce Gołębskiej i Borowej;
 • zakup lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w Sadłowicach, Polesiu i Sosnowie oraz lampy solarnej w Sadłowicach;
 • dowieszenia opraw oświetleniowych w Kochanowie, Polesiu, Sosnowie i Zarzeczu;
 • wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych do posesji w Kolonii Góra Puławska, Tomaszowie, Klikawie i Kowali;
 • wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg w Kajetanowie, Klikawie i Łęce;
 • budowę oświetlenia drogowego w Zarzeczu;
 • budowę altan przy świetlicy w Klikawie i przy placu zabaw w Matygach;
 • wymianę przepustu drogowego w Kochanowie;
 • wykonanie ogrodzenia GOK w Gołębiu od strony ul. Żuławy;
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy w Pachnowoli;
 • zakup materiałów do remontu ogrodzenia w Leokadiowie i napędu elektrycznego do bramy w Klikawie;
 • zakup wyposażenia świetlic w Leokadiowie, Łęce i Opatkowicach;
 • doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy Przedszkolu w Gołębiu;
 • montaż monitoringu „Placu rekreacyjnego dla dorosłych i dzieci” oraz centrum Gołębia;
 • utwardzenie kruszywem dróg w Niebrzegowie oraz płytami ażurowymi drogi w Skokach;
 • geodezyjne wytyczenie przebiegu drogi w Niecieczy.

Realizacja wszystkich zadań kosztowała 553 543,21 zł. Wnioski o realizację przedsięwzięć w 2021 r. złożyły wszystkie Sołectwa Gminy, na łączną kwotę 700 473,75 zł. Wśród zadań znalazły się: budowa siłowni zewnętrznej, zakup i montaż wiat przystankowych, zakup tabliczek kierunkowych do posesji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych oraz budowy oświetlenia ulicznego, utwardzenie nawierzchni siłowni zewnętrznych, zakup piłkochwytów na boisko, remonty świetlic wiejskich, wykonanie ogrodzenia czy zakup sprzętu i wyposażenia do zapewnienia
gotowości bojowej OSP. W Sołectwie Skoki wykonano już utwardzenie drogi z płyt ażurowych. Wybrano także dostawcę lamp hybrydowych i solarnych do miejscowości Smogorzów i Sadłowice.

Tekst i fot. Agnieszka Chudzik