20210304 140715

46. Kurier Gminy Puławy: Z sesji Rady Gminy Puławy

4 marca 2021 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Puławy. Radni podjęli wtedy m.in. uchwałę dotyczącą udzielenia z budżetu Gminy Puławy pomocy finansowej dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L na odcinku drogi woj. 743 – Kol. Góra Puławska – Janowiec do drogi powiatowej Nr 2525L”. Pomoc ma być udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 21 074,00 zł.

Kolejna uchwała Rady Gminy Puławy dotyczyła udzielenia z budżetu Gminy Puławy pomocy finansowej dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dwóch dróg powiatowych. Pierwsze zadanie dotyczy „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2521L (Góra Puławska – Stanisławów – Kochanów – Piskorów – Żabianka). Prace będą prowadzone od km 2+820,00 do km 3+448,31. Przebudowana zostanie także droga powiatowa nr 2519L (Bronowice – Dobrosławów – Wojszyn – Nasiłów). Tutaj prace będą przeprowadzone od km 7+960,00 do km 11+950,00”.

Podczas marcowej sesji, Rada Gminy Puławy podjęła także uchwałę dotyczącą udzielenia z budżetu gminy Puławy pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Pomoc dotyczy opracowania dokumentacji projektowych na realizację zadań pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki – Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 874)” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 743 Góra Puławska – Karczunki – Sadłowice – Nasiłów – rz. Wisła – Bochotnica na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 874 do km 0+953”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2029 w wysokości 500 000 zł. Łącznie na przygotowanie dokumentacji projektowych Gmina Puławy przekaże Województwu Lubelskiemu 600 000 zł.

Rada Gminy Puławy przyjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy na 2021 rok”. Na realizację Programu została zarezerwowana kwota 111 000 zł. Najwięcej pieniędzy będzie kosztowało wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczenie ich w schronisku, chipowanie i sterylizacja. Zadanie to pochłonie 92 000 zł. 15 500 zł zostało przewidziane na opiekę weterynaryjną. 1 500 zł pochłoną wydatki związane z zakupem karmy dla wolno żyjących kotów. Program przewiduje także opiekę nad zwierzętami gospodarskimi. To zadanie ma kosztować 2 000 zł. Przypominamy Państwu, że z uwagi na obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii informujmy, że na sali obrad Rady Gminy Puławy obecni mogą być wyłącznie Radni Rady Gminy.

Mieszkańcy, sołtysi oraz inne osoby zainteresowane przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji na żywo pod adresem: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=194

Paweł Nocek