48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku – I Konkurs

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku, Wójt Gminy Puławy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania osób do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert w konkursie.

W skład komisji konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez te organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które biorą udział w konkursie, a także osoby, które:

  • są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotami składającymi ofertę;
  • są członkami organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów podmiotów składających ofertę;
  • są członkami podmiotów składających ofertę;
  • są wolontariuszami wykonującym świadczenia na rzecz podmiotów składających ofertę;
  • pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych podmiotów składających ofertę;
  • są związane w innym stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami składającymi ofertę, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

W związku z udziałem w pracach komisji konkursowej, członkom komisji nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani zwrot wydatków poniesionych z tego tytułu.

Zgłoszenia zawierające co najmniej: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji/podmiotu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail, należy złożyć najpóźniej do dnia 18 stycznia 2024 r. w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, lub mailowo na adres sekretariat@pulawy.gmina.pl.

WÓJT GMINY PUŁAWY
/-/ mgr Kamil Lewandowski

 

Zaproszenie do komisji konkursowej – Kultura fizyczna I konkurs