9c4fb1eeba8066c3017ddee84a688442 M

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

W dniu 05.07.2019 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucja Wrażająca) umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0005/17-00 projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działkach nr ew. 941/27, 941/30, 941/48, 941/19 i częściowo na działce nr ew. 941/18 w Puławach przy ul. Dęblińskiej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Puławy i mieście Puławy.

Planowany efekt ekologiczny zostanie osiągnięty za pomocą wskaźnika rezultatu bezpośredniego tj. Liczby osób objętych systemem zagospodarowania odpadów.

Przedmiotem projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach w niżej wymienionym zakresie:

 • przebudowy -adaptacji części istniejącego budynku na zaplecze socjalno-biurowe PSZOK,
 • budowy wiaty do przechowywania wyselekcjonowanych odpadów w boksach i kontenerach;
 • budowy boksów z bloczków mobilnych na odpady budowlane i gruz,
 • budowy wagi samochodowej,
 • budowy placów, parkingów i chodników,
 • budowy ogrodzenia,
 • budowy infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, oświetlenie terenu i monitoring, separator substancji ropopochodnych),
 • wykonanie ścieżki edukacyjnej,
 • zakup kontenerów i pojemników na odpady w tym zakup dwóch kontenerów na odpady niebezpieczne wraz z wyposażeniem,
 • wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej,
 • kampania edukacyjno-informacyjna -nadzór inwestorski -informacja i promocja projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 431 929,52 zł brutto.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą : 1 977 178,47 zł netto.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację Projektu wynosi: 827 646,90 zł , która to kwota stanowi 41,86% wydatków kwalifikowalnych.