Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków w miejscowości Gołąb

projekty prow banner os3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków w miejscowości Gołąb” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI
Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gołąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków, co przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres obejmował wykonanie systemu kanalizacyjnego o długości 2932,20m, składającego się między innymi z:
– sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
– pompowni ścieków z zasileniem elektrycznym
– przewodu tłocznego wraz z włączeniem go do istniejącej studni
– studni rewizyjnej na przewodzie tłocznym

Planowany termin wykonania: marzec – wrzesień 2014 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 764 658,11
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 308 475 zł
Wykonawca robót: „PARSTER” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew
Nadzór inwestorski: „KRUK” Jan Kruk, ul. Sierakowskiego 6e, 24-100 Puławy