Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości Gołąb

projekty prow banner os3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w miejscowości Gołąb”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego pomocą finansową w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI

Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Gołąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków, co przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Zamojska, Kolejowa, Wiśniowa, Lotnisko, Żuławy i Cicha w miejscowości Gołąb o długości 5,7 km, w większości grawitacyjnej, jednak istnieją obszary gdzie brak jest możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków – tam zaplanowano budowę pięciu lokalnych przepompowni ścieków i odcinków rurociągu tłocznego. Ścieki z poszczególnych posesji odprowadzane są do kanałów bocznych odprowadzających je do kolektorów głównych grawitacyjnych i docelowo dopływają do zbiorczej Oczyszczalni Ścieków w mieście Puławy.

Termin realizacji: maj 2010 r. – wrzesień 2011 r.
Wartość prac wraz z obsługą geodezyjną i nadzorem inwestorskim: 2 465 899,00 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1 486 238 zł

Wykonawca robót: „AMAR” sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 20 – 447 Lublin

Nadzór inwestorski:
Branża sanitarna: Jan Kruk
Branża drogowa: Marcin Gajewski
Branża elektryczna: Zdzisław Witesik