8967817feb845c0d0259582eb5885ecc M

Debata o ryzyku powodziowym w regionie

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu poświęconym zarządzaniu kryzysowemu w zakresie ryzyka powodziowego. Uczestnikami debaty byli m.in.: Wojewoda Lubelski – dr hab. Przemysław Czarnek oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Spotkanie, które odbyło się 24 lipca 2019 r., zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Puławy – Krzysztofa Brzezińskiego.

Gminy nadwiślańskie w naszym regionie są stale zagrożone powodzią. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w maju, kiedy to Wisła wystąpiła z brzegów. Zagrożenie pokazało, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom gmin nadwiślańskich. Stąd pomysł na spotkanie, w którym będzie można wymienić się doświadczeniami w walce z zagrożeniem powodziowym czy wskazać zaniedbania i uchybienia. Celem konferencji było także usprawnienie komunikacji pomiędzy samorządami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Na zakończenie dyskusji, zostały spisane wszystkie istotne kwestie związane z poprawą zabezpieczenia przed powodzią. Oto one:

1.            Wypracowanie procedury sprzedaży faszyny z międzywala i systematyczne jej usuwanie.

2.            Systematyczne pogłębianie rzeki Wisły i opracowanie procedur wywożenia materiału uzyskanego z pogłębiania, także poza tereny międzywala.

3.            Wyznaczenie i budowa polderów oraz suchych zbiorników, jako niezbędnych elementów zapobiegania powodzi.

4.            Coroczne, dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych (w okresie kwiecień/maj oraz sierpień/wrzesień).

5.            Usprawnienie procedur dotyczących sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na majątku Skarbu Państwa oraz sprzedaży piasku, jako materiału pochodzącego z pogłębiania rzeki Wisły.

6.            Unikanie wykaszania rowów odwadniających bezpośrednio przez nadejściem fali, z uwagi na utrudnienia w przepływie wody.

7.            Podjęcie działań inwestycyjnych w miejscowości Brześce Kolonia (Gm. Janowiec).

8.            Wdrożenie procedur związanych z przygotowaniem, możliwością wykorzystania oraz konserwacją sprzętu znajdującego się w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym. Analiza stanu technicznego sprzętu i ewentualne przekazanie na stan jednostek samorządu terytorialnego.

9.            Składowanie wyciętych zadrzewień i zakrzewień w obszarze poza międzywalem.

10.          Uświadamianie mieszkańców poszczególnych gmin podczas akcji edukacyjnych

i informacyjnych odnośnie działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.

11.          Kompleksowe odkomarzanie terenów dotkniętych powodzią, ze wsparciem finansowym Wojewody Lubelskiego.

12.          Podjęcie działań w związku z zaniedbaniami mającymi miejsce na terenie działki nr ew. 1687/1 w miejscowości Gołąb, gm. Puławy stanowiącej własność Skarbu Państwa

(tzw. Gruszka).

13.          Skrócenie procedury ewentualnego odstrzału bobra podczas wystąpienia wysokiego stanu wody.

14.          Podjęcie działań w ramach modernizacji rowu odwadniającego funkcjonującego  w miejscowości Zarzecze, przy obwodnicy Puław w związku z powstającymi wypływami wody podczas jej wysokiego stanu.

15.          Zapewnienie w budżecie państwa niezbędnych środków finansowych w celu utrzymania cieków wodnych pozornie nie stwarzających zagrożenia oraz ścisła współpraca w kwestii zachowania ich dobrego stanu.

16.          Poprawa przepływu informacji dotyczących zagrożenia przeciwpowodziowego, w tym ogłaszania stanu alarmowego oraz pogotowia przeciwpowodziowego.

17.          Dokładne przeglądy wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń wodnych.

O dokładnym przebiegu debaty i wnioskach, które padły podczas spotkania, mogą Państwo przeczytać w dołączonym Protokole.

Pobierz załącznik Protokół z dnia 24-07-2019 ze Spotkania dotyczącego zarządzania kryzysowego w zakresie ryzyka powodziowego