Diety Radnych Gminy Puławy i Sołtysów na razie bez zmian

Od miesięcy Radni Gminy Puławy debatują na temat wysokości swoich diet i choć wielokrotnie dyskutowany projekt uchwały mógł być przegłosowany na ostatniej sesji, która miała miejsce 21 kwietnia br., po raz kolejny nie trafił do porządku obrad.

Niemal od początku kadencji Radni zastanawiają się nad wysokością diet, które otrzymują za udział w sesjach i posiedzeniach komisji. Dyskusja w tej sprawie odbywała się równolegle do ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy oraz diet dla sołtysów i zdaje się być podyktowana troską nowej rady o finanse gminy. Radni już na trzeciej sesji usiłowali wnieść pod obrady projekt uchwały o wynagrodzeniu wójta, i – po kilku nieudanych próbach – 4 marca br. ostatecznie obniżyli miesięczną pensję Krzysztofa Brzezińskiego o 1300 zł. W kwestii własnych diet są jednak bardziej powściągliwi i nadal nie mogą podjąć decyzji o obniżce.

Obecne stawki diet dla Radnych Gminy Puławy wynoszą 200,00 zł za udział w każdej sesji i 200,00 zł za udział w posiedzeniu komisji. Przewodniczący komisji za uczestnictwo w jej obradach otrzymuje 220,00 zł, zaś wysokość diety Przewodniczącego Rady Gminy została określona ryczałtowo na kwotę 1300,00 zł miesięcznie. Trzeba zaznaczyć, że w myśl obecnie obowiązującej uchwały, diety naliczane są za każdy dzień udziału w sesji lub komisji. Jeżeli więc doszłoby do sytuacji, w której program posiedzenia jednej komisji byłby zrealizowany przez dwa dni, radni otrzymaliby dietę w podwójnej wysokości. Na wątpliwość tego zapisu zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa, podczas ostatniej kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy Puławy. W związku z powyższym Wójt Gminy zaproponował jego zmianę, tak aby diety przysługiwały jednorazowo za każdą sesję i komisję, bez względu na liczbę dni, w ilu się odbyły. Taki zapis wzbudza jednak sprzeciw części Radnych.

Według nowego projektu uchwały, dieta Przewodniczącego Rady miałaby zostać obniżona do kwoty 950,00 zł/m-c. Wysokości własnych diet Radni nie chcą jednak obniżyć, a przy tym negatywnie zaopiniowali propozycję Wójta Gminy o zwiększeniu diet dla sołtysów ze 100,00 do 120,00 zł.

To i czy w ogóle Rada Gminy podejmie decyzję w sprawie własnych diet, oraz czy sołtysi – realizujący przecież na co dzień szereg zadań publicznych – mogą liczyć na podwyżkę diet, nadal pozostaję kwestią otwartą.