aee1a5aa76ef36d981450ff04a00740a M

Edukacja w 2016 roku, czyli co nowego w oświacie

23 stycznia br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty. Kluczową zmianą jest przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków.

Ustawa pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko
z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej. Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

– urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;

– urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Nowe przepisy przesuwają w czasie, na 1 września 2019 r., przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, które pierwotnie miało nastąpić z dniem 1 września 2016 r. Oznacza to, że w nowym roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Źródło: www.men.gov.pl