da5a2f8be62b9e70b88e8e9acca66a7b M

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej serdecznie zapraszają osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

Nabór rozpoczyna się od 1 września 2017 r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

• osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup. W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

– osoby z terenów wiejskich,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
  • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
  • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
  • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż  1 270,00 zł/os (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)
tel. (0 81) 747 94 08,
e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl