171fc14b49a79ea979710de5b3402b30 M

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Puławy

 

loga POKL UE 1

W 2012 roku Gmina Puławy pozyskała dofinansowanie w wysokości 225 233,70 zł na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Puławy”. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich siedmiu szkołach podstawowych w Gminie Puławy. Działaniami zostało objętych 222 uczniów klas I – III, dzięki czemu i w każdej placówce został wdrożony kompleksowy program wspomagający szkołę w procesie edukacji, uwzględniający indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

Celem projektu było stworzenie w szkołach podstawowych naszej gminy warunków wspomagających indywidualną pracę nauczycieli z uczniami poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w niezbędne materiały dydaktyczne oraz zapewnienie dzieciom w klasach I – III oferty edukacyjno–wychowawczo–profilaktycznej  zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Projektem indywidualizacji objęci byli uczniowie wykazujący trudności w czytaniu i pisaniu, zagrożeni dysleksją, mający kłopoty ze zdobywaniem umiejętności matematycznych, czy też dotknięci zaburzeniami mowy lub wadami postawy. Dodatkowo w każdej szkole zrealizowano zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania, zgodne z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi uczniów rozpoczynających naukę. Wszystkie placówki zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne min. gry edukacyjne, programy komputerowe, książki, plansze, aparaty fotograficzne, które doskonale sprawdziły się  na zajęciach psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, a także zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, matematyki, informatyki i innych dziedzin.

Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach projektu były bezpłatne. Realizatorem projektu była Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Puławach.

Na zdjęciach: zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej w Bronowicach oraz matematyczne w Szkole Podstawowej w Opatkowicach realizowane w ramach projektu