Informacja dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku przejścia fali wezbraniowej na rzece Wiśle

Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński zawiadamia rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Puławy lub prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku wystąpienia fali wezbraniowej na rzece Wiśle w okresie 19-22 maja 2014 r., że oświadczenia w powyższym zakresie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Puławy (ul. Dęblińska 4, pok. 212).

Druki oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Puławy (pok. 212) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UG Puławy.