tractor 1732144 1920

Informacja dla rolników w sprawie możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rolniku!!!

Wójt Gminy Puławy uprzejmie informuje:
Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a nie złożył wniosku w lutym br. lub nie wykorzystał całego limitu na 2022 r. w pierwszym terminie może złożyć odpowiedni wniosek w terminie do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
W przypadku posiadania bydła należy także dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. W przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument o DJP bydła w pierwszym terminie, nie musi składać go w drugim terminie.
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł* średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie 3 – 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Sporządziła:
Agnieszka Dudek – Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych