Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Puławy na rok szkolny 2014/2015

INFORMACJA

dot. rekrutacji do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Puławy
na rok szkolny 2014/2015

 

W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zwana „ustawą rekrutacyjną”, która określa m.in.: kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z ustawą do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Puławy. W przypadku większej liczby kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria określone w „ustawie rekrutacyjnej”:

  • dzieci z rodzin wielodzietnych*,
  • dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin, w których występuje niepełnosprawność jednego lub dwojga rodziców lub niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
  • dzieci rodziców samotnie je wychowujących,
  • dzieci objęte pieczą zastępczą.

Miejsca w przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych będą zagwarantowane również dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Puławy.

W przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dana placówka będzie dysponowała nadal wolnymi miejscami, przeprowadzony zostanie drugi etap rekrutacji, w którym będą brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Puławy.

Kandydaci zamieszkali poza Gminą Puławy mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danej placówce.

Uwaga:

Dzieci już objęte wychowaniem przedszkolnym w danej placówce nie będą podlegały rekrutacji, co oznacza, że ich rodzice składać będą jedynie deklarację o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce. Deklaracje należy składać dyrektorowi placówki do 3 marca 2014 r.

Zapisy do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą prowadzone od 3 marca do 31 marca 2014 r.

Pierwszy etap rekrutacji zostanie przeprowadzony do 7 kwietnia 2014 r., drugi etap rekrutacji – do 18 kwietnia 2014 r.

 

*wielodzietność rodziny – zgodnie z ustawą o systemie oświaty oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.