Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) informujemy, że od 1 lipca 2013 r. miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Puławy jest Zakład Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych.