Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”

 

logo is 2

W dniu 10 listopada 2014 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-345/13-00 projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych projektu tj. kwotę 31 365,00 zł brutto.