Informacja w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Urząd Gminy Puławy informuje, że zgodnie z art. 162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn.zm.) w dniu 30 czerwca 2015 r. upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Puławy kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

Zgodnie z Ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem  partii politycznych,
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Puławy, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.    


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

1.informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 
Powyższe dokumenty  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (według nowego wzoru),
6. listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przez dniem zgłoszenia.


Koszt opłaty za:
• wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
• wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa  30 czerwca 2015 r.

Kartę wraz z załącznikami wymienionymi w art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4 , 24-100 Puławy – osobiście w godz. 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Puławy  www.gminapulawy.pl  oraz na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 10 ustawy Prawo o ustroju sądów  powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.