Jak należy postępować z odpadami budowlanymi, rozbiórkowymi i poremontowymi

Odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe powstają podczas drobnych remontów lub rozbiórek urządzeń budowlanych, wykonywanych we własnym zakresie w naszych mieszkaniach. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego (zlecenie na własny koszt firmie odbierającej odpady) lub poprzez samodzielne dostarczenie przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt.

Odpady budowlane z drobnych remontów mieszkańcy Gminy Puławy, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i którzy uiszczają tę opłatę, mogą oddać do PSZOK przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.

W celu osiągnięcia wymaganych ustawowo poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ważne jest, aby takie odpady dostarczane przez Państwa do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych były odpowiednio przygotowane. Odpady budowlane powinny być „CZYSTE” tzn. niezmieszane z innymi odpadami.

Nie należy mieszać gruzu z innymi odpadami takimi jak: ziemia, rury i płytki PCV, płyty kartonowo – gipsowe, wełna mineralna, styropian, plastik, metal, papier, deski drewniane, belki, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, rolety, czy inne materiały z rozbiórki. Odpady takie również zostaną przyjęte do PSZOK o ile nie będą zmieszane z gruzem. Ważne jest, aby już na etapie remontu pamiętać o tym i nie mieszać ze sobą poszczególnych frakcji.

Do chwili obecnej 100% z oddawanych do PSZOK przez mieszkańców Gminy Puławy odpadów budowlanych to zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, które ze względu na zanieczyszczenie innymi odpadami, nie mogą zostać poddane recyklingowi, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ostatecznie, więc zostają składowane na składowisku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina, która nie osiągnie odpowiednich poziomów recyklingu podlega karze pieniężnej. Zatem odpady budowlane dostarczane przez mieszkańców Gminy Puławy do PSZOK powinny być jak najmniej zanieczyszczone innymi odpadami, dzięki czemu będą mogły zostać przygotowane do ponownego użycia lub poddane innym procesom odzysku.

W TYM CELU PRACOWNIK PSZOK DOKONA KONTROLI DOSTARCZONYCH ODPADÓW I W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH POPROSI WŁAŚCICIELA O WYSEGREGOWANIE Z GRUZU INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.