98401d211546397e2b8c04cfd4ec5a4d XL

Jak uzyskać Kartę?

  • skieruj swe kroki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach przy ulicy Dęblińskiej 4
  • złóż wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w pok. 109 (I piętro) -od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30
  • po miesiącu odbierz Kartę
  • ciesz się wraz ze wszystkimi członkami rodziny z korzyści płynących z Karty

Wnioski są przyjmowane na bieżąco.

 


 

Karta wydawana jest rodzinom mającym na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w których przynajmniej jeden rodzic zameldowany jest na terenie Gminy Puławy na pobyt stały.

Przy składaniu wniosku o wydanie „Owocnej Karty Dużej Rodziny 3+” należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość w przypadku wszystkich członków pełnoletnich w rodzinie,
  2. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość dziecka,
  3. zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,
  4. w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

 


 

WAŻNE INFORMACJE DLA POSIADACZY „OWOCNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 3+”

Karta zachowuje swoją ważność przez okres 1 roku lub 3 lat w zależności od wieku dzieci:

a) Termin ważności Kart wydanych na okres 1 roku dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko ukończyło 15 rok życia.

b) Termin ważności Kart wydanych na okres 3 lat dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko nie ukończyło 15 roku życia.

 


 

Wszelkich informacji o uzyskaniu Karty udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, tel. 81 889 05 19, e-mail: owocnakarta.gops@op.pl

Wniosek o wydanie Karty (WORD)

Wniosek o wydanie Karty (PDF)