dd9b4b0a80eff28fc65a7f105431f022 XL

JUŻ PŁYWAM!

W 2014 roku ponad 160 uczniów klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puławy uczestniczy w bezpłatnych zajęciach nauki pływania realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Gminy Puławy. W pierwszej edycji projektu trwającej od kwietnia do czerwca w zajęciach uczestniczyło sześćdziesięcioro siedmioro uczniów. Kolejne zajęcia rozpoczną się wrześniu br. i weźmie w nich udział 95 uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 podejmą naukę w klasach III gminnych szkół podstawowych.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Do jego głównych celów należy min. upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci wraz z nabyciem podstawowych umiejętności pływania oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki oraz wkładowi własnemu Gminy Puław w całej edycji programu, który jest realizowany przez Gminę Puławy w roku 2014, weźmie udział ogółem 162 uczniów gminnych podstawówek. Zajęcia odbywają się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach, realizowane są w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Program nauki pływania podzielony został na 4 etapy o wzrastającym poziomie trudności. Każdy z etapów zakończony będzie sprawdzianem mierzącym poziom opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wartość dofinansowania projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 24 300 zł.