Stop przemocy! Ogólnopolska kampania informacyjna

  Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej[1], której znowelizowane przepisy weszły w życie w czerwcu 2023 roku[2], przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę […]

Informacje kontaktowe

  Wszelkich informacji na temat „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” mogą Państwo uzyskać u Pana Grzegorza Kameli pod nr tel. 81-889-05-02 w pok. Nr 212, Urzedu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Gmina Puławy na opracowanie „Planu Gospodarki […]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020 przyjęty przez Radę Gminy Puławy

  Rada Gminy Puławy uchwałami  nr VI/26/2015 z dnia 21 kwietnia br. oraz nr VII/44/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. uchwaliła przyjęcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020”.

Szkolenie dla pracowników i Radnych Gminy Puławy z zakresu PGN

  Dnia 16 lutego 2015 r. firma WESTMOR Consulting zorganizowała spotkanie dla pracowników Urzędu Gminy Puławy oraz zainteresowanych  Radnych Gminy Puławy. W spotkaniu wzięło udział 16 osób. Podczas spotkania zaprezentowano cele, zakresy oraz strukturę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przedstawiono i wyjaśniono zasady tworzenia oraz korzyści płynące z posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na zakończenie przeprowadzono „TEST” sprawdzający […]

Podsumowanie wyłożenia do publicznego wglądu projektu PGN dla Gminy Puławy na lata 2015-2020

  W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Puławy dnia 19 lutego 2015 r. wyłożył do publicznego wglądu „Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020” na okres […]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020 – informacja dla mieszkańców od Wójta Gminy Puławy

  Drodzy mieszkańcy Gminy Puławy!  Dążąc do zmiany na lepsze warunków życia wszystkich mieszkańców gminy, poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów energii, Gmina Puławy po raz pierwszy przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Powyższe działania możliwe są dzięki otrzymaniu dofinansowania na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015 – 2020” z […]

PGN na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020 zostanie opracowany bez przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  W ramach tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020, Wójt Gminy Puławy wystąpił pismami z dnia 12 lutego 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz do Lubelskiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej […]”. Regionalny Dyrektor […]

Ankietyzacja na potrzeby opracowania PGN

  Firma Westmor Consulting w ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w dniach od 19 września 2014 r. do 14 listopada 2014 r. przeprowadziła na terenie Gminy Puławy ankietyzacje, niezbędną do opracowania PGN, która posłużyła do wykonania bazy danych o gospodarce energią w Gminie.

Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”

  W dniu 10 listopada 2014 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-345/13-00 projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych projektu […]

Informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”

  W związku z wybraniem wykonawcy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020, Wójt Gminy Puławy dnia 31.10.2013 r. wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu  „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Puławy poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Umowa zawarta z firmą Westmor Consulting została podpisana 12 września 2014 r. […]

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2020

  OGŁOSZENIE W związku z Konkursem nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wójt Gminy Puławy dnia 17 października 2013 r. rozstrzygnął zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puławy. Najkorzystniejszą ofertę na sporządzenie opracowania złożyła firma: WESTMOR Consulting […]

Dokumenty

  Dokumenty do pobrania: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2025 – Pobierz (.pdf) Uchwała Nr XII/100/20 Rady Gminy Puławy z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie “Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Puławy na lata 2015-2025” – Pobierz (.pdf) Pismo Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie […]