Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

Ogłoszenie wyników

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie dostępne do pobrania poniżej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku

Treść ogłoszenia dostępna do pobrania poniżej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…) na 2019 r.

Działając na podstawie §2 Uchwały Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Puławy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. […]