Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Konkurs Ministra Sportu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

7 listopada 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Na realizację zadań w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł.  Zadania przewidziane do realizacji Zadanie nr 1 […]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…) na 2018 r.

Działając na podstawie §2 Uchwały Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Puławy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. […]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury (…) w 2017 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku

Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Puławy w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz innych form integracji seniorów. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2017 r. (piątek) do godz. […]