Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Pachnowola

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PACHNOWOLA NA ODCINKU 300 M Podstawowe parametry techniczne drogi: Długość odcinka drogi: 300 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyrównanie istniejących ubytków w podbudowie kruszywem łamanym o śr. gr. do 5 […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej – ul. Leśna w miejscowości Klikawa

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ (UL. LEŚNA) W MIEJSCOWOŚCI KLIKAWA NA ODCINKU 285 m Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 285 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 6,3 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu i kostki b) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową c) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej mieszanką mineralno- […]

Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dobrosławów

  BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW (GMINA PUŁAWY) – KM DAWNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 12 OD KM 554 + 630,30 DO KM 555 + 261,80 – STRONA PRAWA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT Chodnik: a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne b) odwodnienie korpusu […]