Wykonanie posadzki w strażnicy OSP w Skokach

  WYKONANIE POSADZKI W STRAŻNICY OSP SKOKI Powierzchnia posadzki: 140,00 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT wykonanie izolacji z folii polietylenowej poziomej wykonanie izolacji z płyt styropianowych gr. 5 cm wykonanie posadzki cementowej gr. 6 cm Termin realizacji: październik – listopad 2012 r. Wartość wykonanych robót budowlanych: 5 400,19 zł Wykonawca: „MARKENSIE ELITE” Marek Sołtys, ul. Królowej […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Nieciecz

  WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107478L W MIEJSCOWOŚCI NIECIECZ Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 295,0 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5cm (warstwa ścieralna) Termin realizacji: październik 2012 r. Wartość […]

Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w miejscowościach Bronowice i Kowala

  WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY PUŁAWY 1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (działka nr. ewid. 634) w miejscowości Bronowice o długości 270 m i szerokości 3,0 m 2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (działka nr. ewid. 639) w miejscowości Bronowice o długości 250 m i szerokości 3,0 – […]

Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowala

  BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALA ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty ziemne podłoża pod kanały i obiekty studnia z kręgów betonowych studzienka kanalizacyjna systemowa próba szczelności Termin realizacji: październik – listopad 2012 r. Wartość wykonanych robót budowlanych: 14 945,94 zł Wykonawca: „Zasada” Przedsiębiorstwo Budowlane Jarosław Zasada, Dobrosławów 15, 24-100 Puławy

Przebudowa wejścia głównego budynku Gminnego Przedszkola w Gołębiu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

  PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W GOŁĘBIU WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Podstawowe parametry techniczne: Powierzchnia chodnika: 68,9 m2 Podjazd dla niepełnosprawnych: dł. 7,5m., szer. 1,20 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty rozbiórkowe ściany podjazdu dla niepełnosprawnych z bloczków betonowych schody z bloczków betonowych balustrady schodowe stalowe tynki wewnętrzne zwykłe montaż stolarki okiennej […]

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej – ul. Ogrodowa i Podwierzbie w miejscowości Gołąb

  WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 107482L (UL. OGRODOWA I PODWIERZBIE) W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB (GMINA PUŁAWY) Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 1200 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej profilowanie i zagęszczanie istniejącej konstrukcji z kruszywa podbudowa […]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszyn

  BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN – DZIAŁKA NR EWID. 176 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 544,0 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych roboty ziemne profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy odsączające o gr. 10 cm podbudowy […]

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piskorów

  WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PISKORÓW  Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 850 m Szerokość nawierzchni z kruszyw łamanych: 4,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwa dolna podbudowy z betonu kruszonego gr. 15 cm warstwa górna podbudowy z kruszyw […]

Utwardzenie dojazdu do Gminnego Przedszkola w miejscowości Gołąb

  UTWARDZENIE DOJAZDU DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB Podstawowe parametry techniczne dojazdu: Długość odcinka drogi: 104 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,8 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o gr. 5 cm […]

Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Długiej w Górze Puławskiej

  BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI PRZY DRODZE GMINNEJ NR 107522L – UL. DŁUGA W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA Podstawowe parametry techniczne chodnika: Długość chodnika: 661,0 m Szerokość chodnika: 1,71 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych karczowanie pni i wywiezienie karpiny rozebranie chodników, krawężników i obrzeży roboty ziemne profilowanie i zagęszczenie podłoża […]

Remont balkonu w budynku OSP w miejscowości Gołąb

  REMONT BALKONU W BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB Powierzchnia balkonu: 30,7 m2 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT zerwanie posadzki cementowej i cokolika czyszczenie balustrady i malowanie farbą olejną wykonanie posadzki cementowej z cokolikiem ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej uszczelnienie styku muru z ościeżnicami okiennymi wymiana desek czołowych montaż rynien i parapetów z blachy Termin realizacji: […]

Wykonanie, dostawa i montaż drogowych ogrodzeń segmentowych w miejscowości Góra Puławska

  WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ DROGOWYCH OGRODZEŃ SEGMENTOWYCH U-12a DO MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA NA SKRZYŻOWANIU DROGI GMINNEJ NR 112801L Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI NR 738 i 743 ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT a) Demontaż i przekazanie Zamawiającemu istniejących drogowych ogrodzeń łańcuchowych b) Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzeń segmentowych U-12a według poniższej specyfikacji: rama owalna bez wypełnienia o wym. […]