Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołębiu

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT 1. Branża budowlana obejmująca m.in.: – budowę budynku stacji uzdatniania wody – obiekt murowany, jednokondygnacyjny, wyposażony w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o. grzejniki elektryczne. Nawierzchnia terenu utwardzona z eko kostki brukowej betonowej, – przebudowę fragmentu istniejącego ogrodzenia. 2. Branża sanitarna i technologia obejmująca […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Łęka

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ – DZIAŁKI NR EWID. 370/3 i 382 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA   Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 442,30 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 – 4,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej roboty ziemne wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym skropienie podbudowy i […]

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Smogorzowie

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DZIAŁKI NR EWID. 84 i 39 W MIEJSCOWOŚCI SMOGORZÓW Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 500,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m   ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej roboty ziemne mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni wzmocnienie istniejącej podbudowy […]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niebrzegów

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEBRZEGÓW ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT ustawienie i montaż 8 słupów oświetleniowych montaż 8 opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach układanie kabli na słupach wykonanie linii kablowej oświetleniowej napowietrznej badania i pomiary instalacji elektrycznej Termin realizacji: sierpień 2016 r. Wartość robót budowlanych: 29 582,12 zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ELDAR” Zbigniew Kiełek, ul. […]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Matygi

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MATYGI ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT kopanie rowów i układanie kabli wykonanie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn wykonanie linii kablowej oświetleniowej ustawienie i montaż 24 słupów oświetleniowych montaż 24 opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach montaż szafy oświetlenia drogowego z układem pomiarowo – rozliczeniowym badania i pomiary instalacji elektrycznej Termin realizacji: lipiec – sierpień […]

Przebudowa zjazdu do budynku OSP w Gołębiu

PRZEBUDOWA ZJAZDU DO BUDYNKU OSP WRAZ Z UTWARDZENIEM DZIAŁKI NR EWID. 1727/10 W MIEJSCOWOŚCI GOŁĄB ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz w wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej roboty przygotowawcze i rozbiórkowe regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych uzupełnienie nawierzchni zatoki autobusowej obrzeża i krawężniki betonowe wykonanie chodnika i zjazdu z kostki brukowej betonowej Termin realizacji: lipiec – […]

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Skoki

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ – DZIAŁKA NR EWID. 462 W MIEJSCOWOŚCI SKOKI Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 412 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej roboty ziemne wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową wykonanie […]