Konsultacje

Konsultacje społeczne do projektu uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok dla Gminy Puławy

Działając na podstawie §2 Uchwały Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Puławy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego, oraz zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Wójt Gminy Puławy przekazuje projekt Uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok dla Gminy Puławy.

Organizacje pozarządowe mogą wyrazić swoją opinię o projekcie Uchwały, zawierającą w szczególności:

  • propozycje zmian projektowanych zapisów uchwał,
  • wnioski w zakresie nowych rozwiązań prawnych, oraz
  • propozycje poprawek redakcyjnych, ułatwiające interpretację konsultowanych projektów uchwał.

Wnioski i propozycje wyrażone w opiniach mogą zostać uwzględnione, jeżeli nie naruszają obowiązującego porządku prawnego i sugerują rozwiązania możliwe do wykonania ze strony gminy, w szczególności pod względem finansowym.

Opinię proszę wnosić w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu Uchwały. Opinię należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy Puławy (ul. Dęblińska 4,
24-100 Puławy) lub e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl.

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały Gminny Program Profilaktyki 2023 r.