Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej

Zgodnie z art. 10 ust.1  Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13, z poźn. zm.) informuję, że opracowany został  projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na lata 2013-2024”. W ramach konsultacji społecznych projekt powyższego Planu został udostępniony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Puławy (w zakładce ogłoszenia – 2013 rok) oraz wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Puławy przy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
(Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, I piętro, pok. 110, w godz.:
pon.-pt. 7:30-15:30, wt.8:00-16:00).

Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej informacji o planowanych działaniach w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
ale również stworzenie mieszkańcom możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do opracowanego planu oraz wskazania własnych propozycji kreowania wizerunku w ramach transportu miejskiego.

Wnioski/uwagi dotyczące Planu można przekazywać do dnia 27 grudnia 2013 r.
w następującej formie:

1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Puławy, Wydział Nadzoru Komunalnego
i Spraw Lokalowych, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do Urzędu);

2. drogą elektroniczną na adres: konsultacje.nk@um.pulawy.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego”;

3. bezpośrednio w Wydziale Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, Urząd Miasta Puławy, ul Lubelska 5, 24-100 Puławy (I piętro, pok. 110, w godz.: pon.- pt. 7:30-15:30, wt.8:00-16:00).

Wzór druku formularza konsultacyjnego zgłoszenia wniosku/uwagi do przedmiotowego projektu planu zamieszczony jest poniżej na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Puławy i dostępny w miejscu wyłożenia dokumentu.

Pobierz Plan Transportowy do konsultacji

Pobierz formularz konsulacyjny