83274d52df243e3809825d8ba8bf8f65 M

Konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wójt Gminy Puławy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Celem trwających od 2 grudnia do 16 grudnia 2019 r. konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590) będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi powinny być zgłaszane przez organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, jak również profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Puławy.