Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaroszynie

inwestycje gminne baner

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JAROSZYN

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:

Długość odcinka drogi: 653,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m

 

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

  1. roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  2. mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni
  3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku
  4. uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym
  5. skropienie podbudowy i warstwy wiążącej emulsją asfaltową
  6. wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 3 cm
  7. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm
  8. wykonanie poboczy ziemnych i roboty wykończeniowe
  9. oznakowanie pionowe drogi.

Termin realizacji: październik – listopad 2017 r.
Wartość robót budowlanych: 339 285,70
Dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego: 40 000,00 zł
Wykonawca: „WOD-BUD” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik