Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Dobrosławów

inwestycje-gminne-baner

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ (DZ. NR EWID. 66) W MIEJSCOWOŚCI DOBROSŁAWÓW 

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość odcinka drogi: 455,00 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,0 m (3,5 m przy włączeniu do drogi powiatowej)

ZAKRES ROBÓT 

a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
b) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni
c) mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z utylizacją
d) roboty ziemne
e) profilowanie i zagęszczanie podłoża
f) podbudowy z kruszyw łamanych
g) skropienie nawierzchni emulsją
h) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm po zagęszczeniu
i) ścinanie poboczy mechanicznie
j) pobocza z kruszywa łamanego
k) oznakowanie poziome jezdni
l) oznakowanie pionowe drogi

Termin realizacji: wrzesień – październik 2014 r.
Wartość robót budowlanych: 98 658,13 zł
Dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego: 40 000 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń 

{gallery}836{/gallery}