"Moje wakacje w Gminie Puławy" – trwa konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE WAKACJE W GMINIE PUŁAWY”

§1. Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Puławy.
2. Popularyzowanie wiedzy o regionie.
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

§2. Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” oraz działające przy nim Centrum Informacji Turystycznej w Puławach.
2. Współorganizatorem Konkursu jest Gmina Puławy.

§3. Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
• 5-7 lat,
• 8-12 lat,
• 13-16 lat,
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne o tematyce „Moje wakacje w Gminie Puławy” dowolną techniką (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) na kartce formatu A4 zorientowanej pionowo.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
• Imię i nazwisko
• Wiek
• Telefon kontaktowy
• Imię i nazwisko opiekuna
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
6. Nie dopuszcza się zgłaszania prac zbiorowych.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie do czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
10.Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§ 4. Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 30 września roku do godziny 17.00 w: Centrum Informacji Turystycznej w Puławach
Al. Królewska 4, 24-100 Puławy, tel. 81 458 67 40
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
3. Jury pod uwagę weźmie:
• umiejętność doboru tematu pracy,
• jakość wykonania,
• oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.domchemika.pl, a laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.
2. Prace laureatów prezentowane będą podczas wystawy w Centrum Informacji Turystycznej w Puławach w terminie 15.10-15.11.2014 r.

§ 6. Nagrody
1. Organizator przyzna po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
2. Organizator przewiduje możliwość wyróżnień w zależności od decyzji Jury.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowania mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania i interpretacji Regulaminu, a także z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez Organizatora.