Nabór do programu stypendiów pomostowych dla osób rozpoczynających studia

Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Wisły zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w „Programie stypendiów pomostowych”. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

 

PROFIL KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM W SEGMENCIE II 

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

  • Ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i być maturzystą z 2015 roku,
  • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem),
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1225 zł netto lub 1400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

  • posiadać rekomendację Stowarzyszenia Społecznego Towarzystwa Oświatowo- Kulturalnego Gminy Żyrzyn, które współfinansuje stypendia z własnych środków.

APLIKOWANIE w Segmencie IIwww.stypendia-pomostowe.pl

Wnioski należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r.,
  • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosku on-line w dodatkowym naborze rozpoczętym 17 września 2015 r. upływa 25 września 2015 r. o godzinie 16-tej.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie stowarzyszenia,: Gołąb ul. Folwarki 3, 24-100 Puławy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2015r.  (liczy się data stempla pocztowego).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz od koordynatora programu z ramienia Stowarzyszenia p. Dariusza Osiaka pod numerem telefonu 608 344 020.