Nabór na stanowisko specjalisty – pedagoga do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą gimnazjalną

Urząd Gminy w Puławach  w związku z realizacją projektu “Gmina Puławy bez Przemocy” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty – pedagoga do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą  gimnazjalną.

Zakres pracy

Organizowanie spotkań / prelekcji/ warsztatów dla młodzieży klas I-III Gimnazjum, których celem będzie nabywanie przez młodzież umiejętności stosowania zachowań asertywnych, przedstawienie, określenie i wyjaśnienie czym jest przemoc rówieśnicza, przedstawienie strategii radzenia sobie z przemocą rówieśniczą , przedstawienie instytucji pomocowych. Zajęcia mają być prowadzone w formie mini wykładów, warsztatów, dyskusji z uczniami, również w oparciu o pracę w podgrupach oraz o prezentacje multimedialne

Wymiar pracy :

4 spotkania po 2 godziny dydaktyczne w każdym Gimnazjum Gminy Puławy ( łącznie 12 spotkań w grupach ok. 20- 25 osób każda)

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

Miejsce realizacji  zadania – Gimnazjum w Górze Puławskiej,  Gimnazjum w Zarzeczu, Gimnazjum w Gołębiu ( miejscowości Gminy Puławy).

  • Zajęcia powinny odbyć się w okresie X-XI 2014 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez koordynatora projektu przy podpisaniu umowy.
  • Prowadzący powinien dojechać na zaplanowane zajęcia we własnym zakresie co najmniej 20 minut przed planowanymi zajęciami.

Wymagania wobec prowadzącego zajęcia :

  • Konieczność opracowania i przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych dla młodzieży – na początku i na zakończenie zajęć oraz przedstawienie wyników częściowych ( z każdej ze szkół ) oraz zbiorczych koordynatorowi projektu najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć;
  • Konieczność zróżnicowania planu spotkania dla każdej z  grup wiekowych (osobno dla klasy I, II i III Gimnazjum ) oraz przedstawienia koordynatorowi szczegółowego programu spotkań wraz z opisem metod pracy oraz wydrukiem prezentacji multimedialnej przed przystąpieniem do wykonania zadania.

Wymagane kwalifikacje prowadzącego zajęcia:

  • Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne,
  • Co najmniej 100 godzin udokumentowanych szkoleń lub warsztatów z młodzieżą w zakresie przeciwdziałania przemocy
  • Uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych – ukończona  szkoła lub szkolenia z profilaktyki uzależnieńlubszkoła dla rodziców i wychowawców – wczesna profilaktyka uzależnień, mile widziany edukator MEN.

Podczas oceny aplikacji punktowane będzie : doświadczenie ( 50 %) i proponowana stawka ( 50%)

 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV i listu motywacyjnego oraz podanie proponowanej stawki wynagrodzenia za godzinę dydaktyczną brutto do 29 września 2014r. osobiście lub na adres mailowy: andrzej.turlewicz@pulawy.gmina.pl

Oferty niepełne ( bez podanej ceny, CV lub listu motywacyjnego nie będą rozpatrywane)

Zamawiający zastrzega możliwość kontaktowania się wyłącznie z osobami spełniającymi powyższe wymagania.

 

Projekt „Gmina Puławy bez przemocy” dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego –  Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie