8462850dbb62c4bd159ee1ad55df6950 XL

O projekcie „Turystyczny Szlak Ornitologiczny”

Gmina Puławy wraz z gminami Żyrzyn, Baranów i Markuszów przystąpiła do realizacji projektu pn. “Turystyczny Szlak Ornitologiczny”, współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Turystyka ornitologiczna (ang. birdwatching), to ogół czynności wykonywanych przez osoby, które wyjeżdżają poza miejsce swojego codziennego zamieszkania w celu obserwowania ptaków w ich naturalnym środowisku. Tę formę turystyki można strukturalnie zaklasyfikować do turystyki specjalistycznej, a następnie do turystyki przyrodniczej. Należy zauważyć, że od dłuższego czasu jest ona bardzo popularna w wielu krajach na świecie. Powoli rozwija się także w Polsce, a liczba obserwatorów ptaków w naszym kraju sukcesywnie rośnie. W związku z powyższym regiony, które podejmą kroki prorozwojowe w tym kierunku, zapewniając obserwatorom ptaków odpowiednio oznakowane szlaki wraz ze specjalistyczną infrastrukturą, mogą liczyć na wymierny sukces w tym zakresie, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że segment turystyki związanej z obcowaniem z przyrodą będzie wykazywał stałą tendencję wzrostową.

Turystyka ornitologiczna ma szanse rozwoju tylko w miejscach o szczególnie bogatej awifaunie, a do takich z pewnością należy obszar projektowanych szlaków ornitologicznych.

Dolina Dolnego Wieprza (gminy: Baranów, Puławy, Markuszów)
Dolina Dolnego Wieprza stanowi ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA – International Bird Areas, kod ostoi PL144) i obejmuje rozległą dolinę rzeczną o charakterze naturalnym wraz z przyległymi do niej kompleksami leśnymi, stanowiąc ważny korytarz ekologiczny pomiędzy Polesiem a Doliną Wisły. Jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce jeżeli chodzi o występowanie derkacza, dzięcioła białoszyjego, rybitwy czarnej i rycyka oraz jedno z najważniejszych miejsc w regionie jeżeli chodzi o występowanie bielika, puchacza, bączka, kropiatki, błotniaka łąkowego, gęgawy, kszyka, płaskonosa, rybitwy białoczelnej i rybitwy rzecznej. Jednocześnie ostoja stanowi ważny punkt dla ptaków migrujących, w tym blaszkodziobych (gęsi, świstun) i siewkowych (batalion).

Dolina Środkowej Wisły (gmina Puławy)
Dolina Środkowej Wisły stanowi ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA – International Bird Areas, kod ostoi PL083) i obejmuje dolinę rzeczną w dużej mierze o charakterze naturalnym lub mało przekształconym. Jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce jeżeli chodzi o występowanie mewy pospolitej, mewy żółtonogiej, mewy czarnogłowej, rybitwy białoczelnej, rybitwy rzecznej, ostrygojada oraz sieweczki rzecznej.

Trasa przebiegu planowanego szlaku ornitologicznego na obszarze gminy Puławy
Planowany szlak ornitologiczny na obszarze gminy Puławy ma formę dwóch pętli od punktu wyjściowego, z początkiem i końcem w miejscowości Gołąb. Alternatywnym rozwiązaniem dla turystów jest rozpoczęcie wędrówki w miejscowości Wólka Gołębska. Sugerowane miejsca postojowe dla turystów proponowane są w miejscowości Gołąb (przy torach kolejowych) oraz na parkingu leśnym przy drodze powiatowej 801 Puławy – Dęblin w miejscowości Wólka Gołębska. Czatownie ornitologiczne zostały zaplanowane przy charakterystycznych punktach: przy jeziorze Nury oraz przy samej dolinie rzeki Wieprz. Dodatkowo na szlaku proponuje się umieszczenie 5 tablic informacyjnych, 12 drogowskazów kierunkowych szlaku ornitologicznego, a także oznaczenie 3 punktów widokowych. Ponadto całość szlaku zaleca się oznakować w punktach charakterystycznych (co 100m, maksymalnie co 200m) oraz przy wszystkich skrętach znakami szlaku ornitologicznego (w formie malarskiej z wykorzystaniem farb wodoodpornych) zgodnie z proponowaną formą oznakowania.

Mapa poglądowa przebiegu planowanego szlaku ornitologicznego na obszarze gminy Puławy
MAPA PULAWY www 1

Źródło: DOKUMENTACJA OZNAKOWANIA SZLAKÓW ORNITOLOGICZNYCH NA TERENIE GMIN BARANÓW, MARKUSZÓW, PUŁAWY i ŻYRZYN, red. Grzegorz Gołoś, Lublin 2013.