Farby plakatowe

Ogłoszenie o konkursie plastycznym pn. „MAMY RADY NA ODPADY”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zaprasza dzieci przedszkolne i uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Puławy i Gminy Puławy do udziału w Konkursie Plastycznym pn. „Mamy rady na odpady”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej tj. plakatu w dowolnej technice w formacie A4 lub A3 na temat „Mamy rady na odpady czyli jak powinniśmy segregować śmieci”.

Celem konkursu jest:
 Rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska,
 Promowanie dobrych nawyków w postaci segregacji odpadów,
 Motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych.
Prace plastyczne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 11 grudnia 2020 roku w Sekretariacie bądź na adres Szkoły Podstawowej/Przedszkola do którego uczęszcza dziecko.
Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia jak również jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zuk.pulawy.pl w zakładce Aktualności.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Organizatora

Niniejszy konkurs plastyczny organizowany jest w ramach realizacji projektu numer POIS.02.02.00-00-0005/17 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działkach nr ew. 941/27, 941/30, 941/48, 941/19 i częściowo na działce nr ew. 941/18 w Puławach przy ul. Dęblińskiej”, współfinansowanego w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Regulamin konkursu plastycznego