e4559044766b9b537a51a03a16c9872a XL 1030x683 1

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 3 lipca 2023 r. do Urzędu Gminy Puławy wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie zwykłe Kobiety z Pasją Borowa – Skoki na zadanie pt. „Wspieranie inwestycji kulturalnych i artystycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Puławy.”

Powyższa oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Puławy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi, na odpowiednim Formularzu zawartym w Załączniku.

Prosimy o zgłaszanie uwag drogą elektroniczną w godzinach pracy Gminy Puławy na adres: karolina.jarosz@pulawy.gmina.pl lub listownie na adres Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferta realizacji zadania publicznego

Formularz uwag