job 4131482 1920 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Puławy

Wójt Gminy Puławy
poszukuje pracownika
na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
w Urzędzie Gminy Puławy

1) Nazwa i adres jednostki:
URZĄD GMINY PUŁAWY
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
2) Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
2) praca biurowa z wykorzystaniem komputera,
3) kontakt z interesantem,
4) budynek siedziby jednostki nie posiada windy.

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) przygotowywanie procesu inwestycyjnego budowy (robót budowlanych) dla inwestycji ujętych
w budżecie gminy, w szczególności liniowych (z wyłączeniem inwestycji drogowych) oraz w zakresie obiektów kubaturowych,
2) opracowywanie zakresów rzeczowo – finansowych dla inwestycji ujętych w budżecie gminy (zlecanie opracowania niezbędnych dokumentacji projektowych i kosztorysów inwestorskich),
3) współpraca ze stanowiskiem właściwym ds. zamówień publicznych w zakresie merytorycznego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi,
4) przygotowywanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę,
5) przygotowywanie zgłoszeń budów obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę,
6) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez uprawnionego kierownika budowy (robót),
7) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru,
8) sprawowanie ogólnego nadzoru merytorycznego nad realizacją inwestycji,
9) organizowanie procedury odbiorów częściowych, końcowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych inwestycji,
10) przygotowywanie sprawozdań z zakresu inwestycji,
11) realizacja zadań ujętych w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego,
12) współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań do budżetu gminy,
13) przygotowywanie lub zlecenie przygotowania (w zależności od stopnia skomplikowania) wniosków aplikacyjnych oraz innej niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,
14) zarządzanie realizacją projektu (monitoring, ewaluacja, rozliczanie i dokumentowanie wydatków),
15) przygotowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz warunkami konkursowymi,
16) znajomość aktualnych dokumentów programowych oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego
i europejskiego dotyczących funduszy zewnętrznych,
17) stosowanie obowiązujących narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami.

4) Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie – preferowane wyższe techniczne,
4) doświadczenie – preferowany staż pracy w jednostkach administracji publicznej przy przygotowaniu
i realizacji inwestycji oraz pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w tym praktyczna umiejętność przygotowywania wniosków aplikacyjnych,
5) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
6) znajomość obsługi komputera.
5) Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów prawa: ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2020 r., poz. 256, ze zm.), ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713, ze zm.), ustawy z dnia 07.07.21994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

6) Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego oraz własnoręcznym podpisem,
2) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku studiów podyplomowych świadectwo ukończenia lub poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wymienionych dokumentów,
4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) oświadczenia kandydata, że:
a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada obywatelstwo polskie,
6) zgoda kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Puławy moich danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy pok. Nr 8 (Biuro Obsługi Interesanta) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych ” lub przesłać pocztą na powyższy adres.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 1530 (decyduje faktyczna data wpływu). Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 81 889-05-22 lub 81 889-05-01.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Gminy Puławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

7) Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 ) – zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Urząd Gminy Puławy, z siedzibą przy
ul. Dęblińskiej 4, 24-100 Puławy, tel./fax 081-887 41 21, e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru oraz późniejszej archiwizacji dokumentów:
a) na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz
w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
b) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie
w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, która została wyrażona,
c) na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust.1 li. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznych odbiorcom i podmiotom przetwarzającym.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Puławy, tj.:
a) dokumenty aplikacyjne kandydata, który w wyniku selekcji końcowej został wybrany
do zatrudnienia zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane przez okres 10 lat kalendarzowych od dnia ustania stosunku pracy,
b) dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który w wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci mogą odebrać ww. dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu okresu 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z wyłonionym kandydatem. Po upływie ww. terminu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.
c) dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy zamierzają odebrać złożone dokumenty aplikacyjne winni to uczynić w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru.
Po upływie ww. terminu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
10) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.