job 4131482 1920 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy Puławy

Wójt Gminy Puławy
poszukuje pracownika
na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
w Urzędzie Gminy Puławy

1) Nazwa i adres jednostki:
URZĄD GMINY PUŁAWY
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy

2) Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
2) praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz praca w terenie,
3) kontakt z interesantem,
4) budynek siedziby jednostki nie posiada windy.

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) prowadzenie całości zagadnień związanych z ochroną środowiska, rolnictwem i leśnictwem na terenie gminy,
2) prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji z zakresu ochrony środowiska,
3) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i klęskami żywiołowymi w rolnictwie, w tym: szacowanie szkód w uprawach spowodowanych klęskami żywiołowymi,
4) przygotowywanie, aktualizacja i realizacja gminnego programu usuwania azbestu,
5) realizacja zadań związanych z leśnictwem oraz zielenią i drzewostanem w gminie,
6) prowadzenie całości zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości,
7) przygotowywanie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
9) nadzór nad eksploatacją oświetlenia dróg, ulic i placów, w tym analiza kosztów konserwacji,
10) oświetlenia i kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
11) koordynacja i nadzór nad sprzętem informatycznym, zlecanie napraw sprzętu komputerowego
i modernizacji sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy,
12) nadzór nad monitorowaniem budynku Urzędu Gminy Puławy oraz centralą telefoniczną Urzędu
i aparatami abonenckimi stacjonarnymi i komórkowymi w Urzędzie Gminy Puławy.

4) Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie – preferowane wyższe z zakresu: ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, inżynieria środowiska,
4) doświadczenie – preferowany staż pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku
ds. ochrony środowiska,
5) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
6) znajomość obsługi komputera.

5) Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów prawa: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713, ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.), ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050), w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych.

6) Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego oraz własnoręcznym podpisem,
2) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku studiów podyplomowych świadectwo ukończenia lub poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wymienionych dokumentów,
4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) oświadczenia kandydata, że:
a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada obywatelstwo polskie,
6) zgoda kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Puławy moich danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy pok. Nr 8 (Biuro Obsługi Interesanta) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa” lub przesłać pocztą na powyższy adres.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 1530 (decyduje faktyczna data wpływu). Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 81 889-05-22 lub 81 889-05-01.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Puławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

7) Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 ) – zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Urząd Gminy Puławy, z siedzibą przy
ul. Dęblińskiej 4, 24-100 Puławy, tel./fax 081-887 41 21, e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru oraz późniejszej archiwizacji dokumentów:
a) na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz
w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
b) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie
w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, która została wyrażona,
c) na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust.1 li. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznych odbiorcom i podmiotom przetwarzającym.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Puławy, tj.:
a) dokumenty aplikacyjne kandydata, który w wyniku selekcji końcowej został wybrany
do zatrudnienia zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane przez okres 10 lat kalendarzowych od dnia ustania stosunku pracy,
b) dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który w wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci mogą odebrać ww. dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu okresu 3 miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z wyłonionym kandydatem. Po upływie ww. terminu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.
c) dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy zamierzają odebrać złożone dokumenty aplikacyjne winni to uczynić w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru.
Po upływie ww. terminu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
10) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Pełniący funkcję Wójta Gminy Puławy
/-/ Kamil Lewandowski

 

Ogłoszenie o naborze