e4559044766b9b537a51a03a16c9872a XL 1030x683 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

I. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizowanie wystaw, wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji o historii i kulturze Gminy Puławy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – kultura