48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Ogłoszenie o pierwszym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku. Treść ogłoszenia dostępna jest w poniższym załączniku lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puławy.

 

Ogłoszenie o konkursie sport