herb

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY PUŁAWY

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), w wykonaniu Zarządzenia Nr 444/2021 Wójta Gminy Puławy z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ogłasza:             

                                     

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

I. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy, położonej w obrębie Góra Puławska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1167/5 dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga Nr LU1P/00062075/3. Działy: III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA oraz IV – HIPOTEKA – powołanej księgi wieczystej wpisów nie zawierają.

Ad. I DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY – nieruchomość o nr ewid. 1167/5, obręb GÓRA PUŁAWSKA.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z jednej działki położonej w Górze Puławskiej. Działka o nr ewid. 1167/5 o pow. 0,0083 ha położona w Górze Puławskiej. Działka o regularnym prostokątnym kształcie. Nieruchomość częściowo zabudowana, zagospodarowana, dogrodzona do nieruchomości sąsiedniej.

Nie posiada bezpośredniego dostęp do drogi publicznej.

Nieuzbrojona. Media dostępne przy głównych ciągach.

 

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy I – etap uchwalonym uchwałą Rady Gminy Puławy nr XLIV/285/2002 z dnia 13 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 122 z dnia 18 października 2002 r., poz. 2644) działka o  nr ewid. 1167/5 położona w obrębie Góra Puławska znajduje się w obrębie terenu oznaczonego symbolem „MNj”- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

 1. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5500,00 netto (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych). Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości, zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o obowiązującą w dacie sprzedaży stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
  • Wadium w pieniądzu PLN wynosi 550,00 zł (słownie: pięćset piędziesiąt 00/100 złotych).

 

Wadium należy wpłacać na konto Gminy Puławy, nr rachunku Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli 24 8736 0006 2001 0000 7722 0002  w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Gminy Puławy) nastąpiło do dnia 9 listopada 2021 r. W tytule należy wskazać nr działki, której wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet  ustalonej ceny w dniu podpisania aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Sprzedającego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

 1. Wysokość jednego postąpienia ustalana jest przez uczestników przetargu i wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. o godzinie 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4 Sali nr 1.

 

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU
 2. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna z przyznaną zdolnością prawną.
 3. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 4. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie, co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny/osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.
 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie V.3:
 6. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo w przypadku stawiennictwa jednego z małżonków:
 • gdy stroną umowy mają być oboje małżonkowie – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do działania w imieniu drugiego małżonka,
 • gdy stroną umowy ma być jeden ze współmałżonków, przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie aktu notarialnego i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy,
 1. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
 • wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
 • odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo
 • pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
 1. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium.
 2. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
 4. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej stosowną promesę lub zezwolenie. Zezwolenie na nabycie nieruchomości winien  przedstawić najpóźniej przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu, Komisji przetargowej należy przedstawić:
 • dowód wpłacenia wadium,
 • dowód osobisty,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, jak również o zapoznaniu się z pełną wersją ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że nie wnoszą tytułem ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu – żadnych zastrzeżeń. W związku z czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona – załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu,
 • w przypadku małżonków oświadczenia z pkt V.3 oraz stosowne dokumenty z pkt. V. 4;
 • w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej stosowne dokumenty z pkt. V. 6,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej stosowne dokumenty z pkt. V. 7,
 • w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa,
 • cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) stosowne dokumenty z pkt. V. 8,
 • osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Puławy, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – na podstawie art. 6 ust 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b RODO – załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu,
 1. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 

 • INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
 1. Wójt Gminy Puławy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 2. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości, osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, w ten sposób, aby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy nastąpiło uznanie rachunku (wpływ środków na rachunek Gminy Puławy).
 3. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Koszty notarialne i sądowe ponosi w całości Nabywca nieruchomości, w tym koszt wypisu aktu notarialnego dla Sprzedającego.
 5. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 6. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomość zbywana będzie w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 7. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.                                                                                                                                                           

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Godlińska-Lasota – Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Technicznej, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, tel. 81 8890528.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.gminapulawy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puławy

 

Uwaga:

Mając na uwadze zagrożenia wynikające z panującej sytuacji epidemicznej, Osoby, które będą uczestnikami przetargu proszone są o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących reguł bezpieczeństwa.

 

Wójt Gminy Puławy
/-/
mgr Kamil Lewandowski

Puławy, dnia 12 października 2021 r.

Ogłoszenie o przetargu