Herb Gminy Puławy

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY PUŁAWY Puławy ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy.

 

L.p.

Położenie  i nr działki Pow. w m2 Opis Przeznaczenie w planie

 

Cena wywoławcza netto w zł Wadium w zł Termin przetargu
1. Góra Puławska

312/3

2929 Działka położona przy ul. Radomskiej (droga gminna). Leży bezpośrednio przy rzece Wiśle za wałem przeciwpowodziowym.

Działka gruntu niezabudowana o nieregularnym, wydłużonym kształcie.

Teren zróżnicowany w części od ulicy Radomskiej, płaski w dalszej części.
Od strony północnej porośnięta drzewami, młodnikiem i samosiejkami oraz innymi roślinami.

4 UT, US – tereny usług turystyki i sportu  

120 000,00

6000,00  

28.09.2020 r.

godz. 1100

 

Dla nieruchomości położonej w Górze Puławskiej prowadzona jest księga wieczysta LU1P/00054061/3. Nieruchomość nie jest obciążona. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późń. zm.).

Należny podatek VAT w  wysokości 23 % zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 11:00  w siedzibie Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4 pokój nr 202, II piętro 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu przelewem na konto Gminy Puławy w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach nr 24 8736 0006 2001 0000 7722 0002  w terminie do dnia 22 września 2020 r. włącznie. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wniesienie wadium w wysokości i terminie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu;
  • w przypadku  osób  fizycznych  –  osobiste  stawiennictwo  w  dniu  przetargu  z  dowodem  tożsamości  lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą –  okazanie  dowodu  tożsamości  i  aktualnego  wyciągu  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie,  dowodów  tożsamości  osób reprezentujących  podmiot, umowy spółki,  uchwały odpowiedniego  organu  osoby  prawnej  zezwalającej  na  nabycie  nieruchomości  i  zaciągnięcie  zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku  cudzoziemców  nie  będących  obywatelami  lub  przedsiębiorcami  państw  członkowskich Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  albo  Konfederacji  Szwajcarskiej  –  przedłożenie  przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości.

 

Cudzoziemiec, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie pod rygorem utraty wadium przedstawić zezwolenie na nabycie  nieruchomości,  wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeśli jest wymagane. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej.  O  wysokości  postąpienia  decydują uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1  %  ceny  wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba  ustalona  jako  nabywca  nieruchomości zobowiązana  jest przed  wyznaczonym  terminem podpisania  umowy  notarialnej  zapłacić  kwotę  równą  100%  ceny  nieruchomości  osiągniętej  w  przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży oraz nie uiszczenie ceny sprzedaży, pomniejszonej o wpłacone wadium, spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy  i przepadek wadium.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

W postępowaniu przetargowym będą stosowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie  zamieszczono  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy  Puławy  oraz  na  stronie internetowej www.gminapulawy.pl.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. 208 (tel. 81 889 05 28).

 

Ogłoszenie o przetargu