Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku

Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Puławy w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz innych form integracji seniorów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2017 r. (piątek) do godz. 12:00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

SP524_3_2017_KL_ogloszenie_konkursu