konkurs ratownictwo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku

Wójt Gminy Puławy

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812)

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego
w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku

 

  1. Rodzaj zadania: ratownictwo i ochrona ludności – organizowanie i prowadzenie działań w zakresie ratownictwa wodnego, w tym udzielanie pomocy osobom poszkodowanym lub narażonym na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na odcinku rzeki Wisły odpowiednio do terytorialnego zasięgu Gminy Puławy.

 

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku dostępne są w poniższym załączniku:

Ogłoszenie konkursu