48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku – II Konkurs

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

I. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek, zawodów, szkoleń sportowych lub innych form aktywności sportowej na terenie Gminy Puławy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

 

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w poniższym załączniku:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – Kultura fizyczna II konkurs