e01c97fcecb2b060743fed30b9bfd925 M

OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.

Nazwa zadania publicznego: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Puławy w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz innych form integracji seniorów.

Dokonano wyboru następującej oferty:
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Puławach
wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł
słownie złotych: pięć tysięcy 00/100

 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA GMINY PUŁAWY

 

/-/ mgr Kamil Lewandowski

 

Ogłoszenie wyników