e01c97fcecb2b060743fed30b9bfd925 M

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.

Nazwa zadania publicznego: Ożywienie życia społeczno-kulturalnego seniorów Gminy Puławy poprzez integrację i turystykę.

Dokonano wyboru następującej oferty:
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Puławach wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł słownie złotych: pięć tysięcy 00/100

 

WÓJT GMINY PUŁAWY
/-/ mgr Kamil Lewandowski

 

Ogłoszenie wyników