e4559044766b9b537a51a03a16c9872a XL 1030x683 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Nazwa zadania publicznego: Kartki z historii Góry Puławskiej i okolic. Dni Kultury Chrześcijańskiej – historia wydarzeń 2001-2 020.

Dokonano wyboru następującej oferty:
1. Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej
wysokość przyznanych środków publicznych: 9 000,00 zł
słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100.

Ogłoszenie wyników konkursu kultura